FREYR Battery - Arendalsuka 2022

Aug 9, 2022

Shutterstock 644619013

What is Arendalsuka?

Arendalsuka is the largest political and societal gathering in Norway held annually since 2012 in Arendal. The event’s mission is clear: strengthen the belief in political empowerment and democracy through open debate and involvement. FREYR Battery will be attending. If you have any questions, please get in touch with Director Communications, Hilde Rønningsen.

Arendalsuka

Arendalsuka er en årlig nasjonal arena hvor aktører innenfor politikk, samfunns- og næringsliv møter hverandre og folk, for debatt og utforming av politikk for nåtid og framtid. Under årets Arendalsuka er FREYR Battery sterkt representert under en rekke forskjellige sesjoner.

PROGRAM

Alle arrangementer der FREYR Battery deltar under årets Arendalsuke:

Mandag 15/8 - Grønt industriløft. Skal norske batterier redde klima?

Tid: 16.30 – 17.30

Sted: Bærekraftscenen

Arrangør: Battery Norway


Verden trenger lavutslippsløsninger på transport og energi. EUs ambisjoner og energikrisen i vår egen verdensdel forsterker behovet for løsninger. Batterier produsert i Norge vil være viktige i denne overgangen.

Batteriindustrien har etablert samarbeidsplattformen Battery Norway. Vi inviterer til et arrangement hvor du skal få en god forståelse av batterienes betydning for «det grønne skiftet» og hva batteriindustrien betyr for norsk verdiskaping/eksport.


https://program.arendalsuka.no/event/user-view/17375

Tirsdag 16/8 - Hva skjer med norsk konkurransekraft når energiprisene blir de samme som i resten av Europa?

Tid: 08.30 – 09.30

Sted: M/S Brim

Arrangør: Sparebank1

Det er flere store industrietableringer i Norge som har forutsatt lave strømpriser i lang tid. Hva vil skje om strømprisen stiger? Er det mulig å skjerme industrien med fastpris-avtaler? Som utgangspunkt for denne debatten ser vi konkret på den sterke industriutviklingen som har skjedd i Mo i Rana de senere år, og med etableringen av Freyr.

Regjerningen skal legge frem både en batteristrategi, en gjennomgang av strømmarkedet, og ikke minst lansere en eksportstrategi der norsk eksport utenom olje og gass skal økes med 50%.

Tirsdag 16/8 - Klarer vi gjennomføre det grønne skiftet? – Kompetanse og finansiering

Tid: 10.30 – 11.30

Sted: Torvet 1S

Arrangør: UN Global Compact

Skal Norge nå målene om 50-55 prosent utslippskutt i 2030 og netto-null i 2050 må vi få fortgang på den grønne omstillingen. Norge har også en unik mulighet til å skape nye industrieventyr innen fornybar energi, opptil 205 000 arbeidsplasser kan skapes innen 2050.

Hvordan sikrer vi nok kompetente folk til disse arbeidsplassene?

Regjeringen vil utvikle, ikke avvikle petroleumssektoren, slik at kompetansen kan brukes inn i nye fornybare industrier. Hvordan sikrer vi omskolering og videreutdanning slik at denne kompetanse kan overføres? Og har vi de riktige studieplassene for unge som vil satse på fornybare sektorer når de skal velge utdanning?

Hvordan finansierer vi omstillingen?

Hvem har ansvaret for å finansiere den grønne omstillingen, og hvilken rolle skal staten ta? Skal den stille med risikoavlastning i oppstarten, eller skal næringslivet stå for innovasjon og staten kommer inn på senere for å sikre oppskalering av nye løsninger?

Vi inviterer til en debatt mellom politikere, næringslivet og akademia om utfordringene og mulighetene knyttet til disse problemstillingene.

https://program.arendalsuka.no/event/user-view/18676

Tirsdag 16/8 - Grønn industri skaper «vekstsjokk» i kommunene. Hva er statens rolle for å hindre voksesmerter?

Tid: 14.00 – 15.30

Sted: No1 Sportsbar

Arrangør: FREYR Battery, Rana Utvikling

I juni la Regjeringen frem Norges første batteristrategi. Innen 2030 vil det skapes opp til 30 000 arbeidsplasser og omsettes for 90 milliarder kroner i en norsk batteriverdikjede. Strategien er tydelig - den globale etterspørselen etter batterier vil mangedobles de neste årene, og Norge skal bidra betydelig for å dekke behovet.

FREYR har i år annonsert byggingen av Giga Arctic, selskapets første batterifabrikk i Mo i Rana. Batterier kan bli Norges første og største helhetlige grønne elektriske verdikjede. Giga Arctic forventes å bli en av de største og mest effektive batterifabrikkene i Europa.

Hva gjør staten for å tilrettelegge for batteriindustriens fremvekst i distriktene, og hvordan kan staten bidra for å dempe voksesmertene kommunene vil oppleve? FREYR og Rana Utvikling inviterer til diskusjon om hva som skjer når nye næringer vokser frem i distriktene, med erfaringsutveksling fra FREYR sin batterifabrikk i Mo i Rana. Hvilket ansvar har de ulike aktørene? Hva bør statens rolle være?

https://program.arendalsuka.no...

Tirsdag 16/8 - Gode muligheter for grønn eksport, men resultantene uteblir. Hva stopper det norske eksporteventyret?

Tid: 16.00 – 17.00

Sted: Impact Hub Agder

Arrangør: DNB

Norge har gode muligheter for grønn eksport, men likevel klassifiseres bare en liten del av eksporten som grønn i dag. Hva hindrer egentlig det norske eksporteventyret fra å ta av? Og vil den norske eksportsatsningen, «Hele Norge eksporterer», hjelpe?

DNB inviterer til panelsamtale om potensialet i den grønne eksportnæringen, og dykker dypere i hvor potensialet er størst. Hva er morgendagens grønne løsninger, og hvordan sørger vi for å finansiere, skalere og eksportere dem?

Vi skal også innom hvordan vi sikrer finansieringen av denne norske, grønne eksporten – og spør om for mye av kapitalen er utenlandsk. Rammevilkår for å trygge de grønne verdikjedene og sikre vekst i flere ledd, står også på agendaen.

https://program.arendalsuka.no/event/user-view/17299


Onsdag 17/8 - Nytt verdensbilde, ny industrisatsing?

Tid: 10.30 – 11.00

Sted: DN-teltet

Arrangør: Handelshøyskolen BI og Dagens Næringsliv


Siden sist Arendalsuke har verden endret seg dramatisk og premissene for ny industrisatsing er forandret . Hvilken rolle skal Norge ta i et nytt verdensbilde? Har vi kredibilitet internasjonalt til å ta ledende roller i nye globale grønne verdikjeder eller vil vinnerne finnes i andre markeder? Og med en kraftig økning i olje og gassprisen, er det da å forvente at norske industriaktører skal gå fra honningkrukken for å utvikle grønne verdikjeder som er mindre lønnsomme og mer usikre.

Onsdag 17/8 - Hvordan utvikler vi verdensledende grønne industrimiljøer i Norden?

Tid: 12.00 – 13.00

Sted: Castelle

Arrangør: IKT-Norge

Norge skal bli verdensledende innen batteriproduksjon, karbonlagring og havmøller, men med regjeringens grønne industrisatsning kommer det ingen tilhørende satsning på kunnskap og talenter i akademia. Tvert imot kuttes det i forskningssentere og Norges forskningsråd og Universitetene omtaler det som en krevende og spesiell tid med lite forutsigbarhet. Vil det manglende samsvaret mellom regjeringens ambisjon om å gjøre Norge til en verdensledende grønn industrigigant og det skrikende behovet for kompetanse i arbeidsmarkedet, gjøre regjeringens satsning til et luftslott? IKT-bransjen i Norge er for lengst utsolgt og kommer alene til å trenge 40 000 nye personer med IKT-kompetanse frem mot 2030. Universitetene får ikke besatt stillinger innen it. Både forskerstillinger og undervisningsstillinger står ubesatte. Små og mellomstore bedrifter får ikke tak i folk med IT-kompetanse.

Hvilke hoder og miljøer er det som skal gjøre Norge verdensledende innen grønn industri? Skal kunnskapen og kandidatene som skal gjøre Norge verdensledende bygges i Norge eller hentes utenfra? Hvordan utvikler vi verdensledende grønne industrimiljøer i Norge?

https://program.arendalsuka.no/event/user-view/17881

Onsdag 17/8 - Grønt industrieventyr krever økt boligbygging

Tid: 13.30 – 14.30

Sted: Malmbryggen

Arrangør: NBBL, Arendal Boligbyggelag

En hel region står foran et nytt, grønt industrieventyr etter at batterifabrikken Morrow Batteries valgte Arendal som arena for sitt nye produksjonsanlegg. I flere andre byer - som Mo i Rana, Narvik og Mosjøen - pågår arbeidet med å etablere gigantfabrikker for fullt, mens det i varierende grad er planer for å styrke boligbyggingen.

Kvalitetsboliger i gode bomiljøer er avgjørende for at kommunene skal være attraktive for de nye arbeidstakerne på sikt. Batteribyer i Sverige rapporterer om boligmangel og svimlende leiepriser som følge av store etterslep på tilbudssiden, med negative konsekvenser for nye arbeidstakere og eksisterende innbyggere.

For å redusere ubalansen i boligmarkedet blir det helt nødvendig at også det offentlige legger til rette for økt boligbygging i industriområder. I dette arrangementet ser vi på forslag til tiltak som kan realisere nødvendig boligbygging i nye industriområder. Det blir ikke mye ny industri uten mange nye boliger.

https://program.arendalsuka.no...

Torsdag 18/8 - Grønne industriparker – motor for industrivekst?

Tid: 12.00 – 13.15

Sted: Clarion Hoten Tyholmen

Arrangør: Siva – Selskapet for industrivekst

Hvordan kan dagens industriparker bidra til å realisere ambisjonene for økt eksport- og reduserte utslipp? En motor for industri 4.0, produktivitet, sirkulærøkonomi og industrikompetanse – men hvordan gi gass? Eksempler på forretningsmodeller, samspill og satsinger fra Mo, Raufoss, Herøya, Eide, Kongsberg, Mongstad m fl. Hva har effekt? Hvordan spille hverandre gode? Hvordan skalere opp?

https://program.arendalsuka.no/event/user-view/19334


Torsdag 18/8 - Nord-Norge dagen: Hva skjer her nord?

Tid: 14:30-15:30

Sted: MS Brim

Arrangør: Heia Nord-Norge AS, Corporate Communications, Samfunnsløftet fra SpareBank 1 Nord-Norge, Energi i Nord, Torghatten, Aker Horizons, GreenH, Hurtigruten

«Hva skjer i Nord-Norge?» er et spørsmål som tidligere har handlet om hvordan man skulle bygge opp landsdelen etter krigen, og hvordan man skulle løse utfordringene rundt arbeidsledighet.

I 2022 er situasjonen snudd på hodet: Det er tilflytting til flere nordnorske kommuner, landsdelen er et ettertraktet reisemål og det foregår en storstilt industriutbygging.

Både etablerte hjørnesteinsbedrifter og oppstartsbedrifter satser stort i Nord-Norge, og bygger base derfra som de bruker til å ta et skritt ut i verden. I tillegg satser store norske og internasjonale bedrifter på Nord-Norge og etablerer ny virksomhet der - fra sør i Nordland til nord i Finnmark. Hva er det egentlig som skjer i nord, og hvorfor nå?

Mye handler om det grønne skiftet og at tilgangen til kraft i Nord-Norge gjør det mulig å produsere ny, grønn energi. I det større bildet handler det også om dagens verdens- og sikkerhetssituasjon.

Selv om det er mye spennende og fremtidsrettet på gang, er det fortsatt noen utfordringer som må løses. Det blir færre unge og flere eldre, samtidig skal det skapes 30 000 nye, private arbeidsplasser frem mot 2030. Hvor skal jobbene skapes, og hvem skal ta dem?

https://program.arendalsuka.no...

Torsdag 18/8 - Nord-Norge-Dagen: Energieksplosjon

Tid: 15.45 – 16.30

Sted: MS Brim

Arrangør: Heia Nord-Norge AS

Skal vi gjøre alt vi kan for å bevare postkortidyllen i nord, eller ta noen grep for å bidra til den globale omstillingen?

Verden er avhengig av å gå fra fossil til fornybar energi. Det grønne skiftet har foregått over flere år, men behovet har blitt enda mer akutt nå som russisk olje og gass stenges ute fra det globale markedet. Fra Mo i Rana til New York. Freyr Batteries er på mange måter bildet av det nordnorske hamskiftet som har foregått de siste årene.

Mange nye energiformer er på trappene, men fellesnevneren er at de krever mye kraft. Historisk sett har Nord-Norge hatt stor tilgang på kraft, og av denne grunnen leder landsdelen an i det grønne skiftet. 18 av 50 hydrogen- og ammoniakkprosjekter i Norge er planlagt i Nord-Norge. Det skal også produseres både havvind og batterier. Hvor kort tid tar det før kraftoverskuddet er snudd til kraftunderskudd?

Det grønne skiftet er avhengig av mineraler. I dag utvinnes 85 prosent av verdens mineraler i Kina. Vi har masse i Norge, men det settes stopper etter stopper for å utvinne det hos oss. Det samme gjelder vindkraft på land, selv om vi vet at vi trenger kraften til å lykkes med det grønne skiftet. Hvordan skal vi balansere hensynet mellom klima og natur, og vekst og vern?

https://program.arendalsuka.no/event/user-view/19075

Torsdag 18/8 - Alt vi trenger å vite for å realisere batterieventyret

Tid: 17.30 – 18.30

Sted: M/S Sandnes

Arrangør: SINTEF, NTNU

Batterier pekes på som en stor mulighet til å skape nye arbeidsplasser i Norge som del av klimaomstillingen av norsk økonomi.

Etterspørselen etter batterier til transport både til lands og til vanns og til industriell bruk vokser voldsomt og det er stort behov for utbygging av produksjonskapasitet på det europeiske kontinent. Norge har kraft, areal, kapital og vilje - så da er det vel bare å sette i gang?

To barrierer må passeres først. Vi må forske fram kunnskap innen elektrokjemi og avansert produksjon som gjør oss i stand til å bli kunnskapsledende, og vi må bli best i verden på utdanning av kandidater som mestrer kunnskapsintensive prosesser som er gjenstand for konstant forbedringsarbeid.

Nordens største forskningsinstitutt og Norges største universitet inviterer til samtale om hvordan vi skal realisere muligheten vi har til å gjøre batterier til vår største jobbskaper på 2020-tallet.

https://program.arendalsuka.no/event/user-view/18030